SII, el nou sistema de recaptació d’IVA d’Hisenda el 2017

sistema-sii-suministro-inmediato-informacion-iva-aeat-hacienda-2017-mgest-erp-moncasoft-gestion-min

Sota les sigles SII s’amaga el nou sistema de Subministrament Immediat de la Informació de l’Agència Tributària (AEAT). El sistema es basa en l’obligació de declarar a Hisenda el detall del registre les factures emeses i rebudes. Tot això en un termini de quatre dies hàbils, o vuit si les factures s’emeten a través d’un tercer autoritzat, com MGest en un futur pròxim.

Qui ha de fer servir el sistema SII?

Aquest nou sistema de subministrament d’informació només serà obligatori per a uns 62.000 contribuents, formats principalment per grans empreses, grups d’IVA i aquells que s’han inscrit al règim de devolució mensual. També és possible apuntar-se de forma voluntària a aquest nou sistema. Podent renunciar al cap d’un any.

Avantatges del sistema SII

Els que s’adhereixin disposaran de deu dies més de termini a les autoliquidacions i no hauran de presentar els models 340, 347 i 390, llibre de registres, operacions amb tercers i resum anual, corresponentment.

A més, serà la mateixa Agència Tributària la que utilitzant la informació rebuda, elaborarà les dades fiscals a efectes d’IVA. Tal com es fa actualment amb el IRPF.

Per què s’ha presentat el sistema SII?

Hisenda pretén amb aquest sistema controlar el frau fiscal relacionat amb l’IVA. I ho fa donant avantatges als usuaris del sistema ja que això agilitzarà les devolucions i permetrà practicar comprovacions de manera àgil i efectiva. I encara que només sigui obligatori per a uns 62.000 contribuents, es tracta del col·lectiu amb més pes en la facturació de subjectes passius d’IVA. En total representen un 80% de la recaptació.

Està MGest preparat per al sistema SII?

El nostre equip està treballant perquè aquesta opció estigui disponible el més aviat possible. Així, els nostres usuaris podran gaudir de les moltes avantatges que ofereix aquest nou sistema de recaptació d’IVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *