Modificacions versió 7.83

 • Optimització del rendiment i millores en la visualització del Dashboard i les consultes.
 • Control de visibilitat de les consultes personalitzades i els comptadors.
 • Nou camp Id a preus atípics de client i de proveïdor.
 • Lots de producció es visualitzen a la fitxa d'article.

Modificacions versió 7.79

 • Importació/exportació de taules: Conversió opcional a Hexa dels camps de tipus Blob.
 • Revisió de la visualització del Dashboard.
 • Filtres a necessitats de producció.
 • Revisió dels traspassos a comptabilitat.
 • Revisió de les cerques en els paràmetres dels llistats.

Modificacions versió 7.78

 • Millores a les remeses.
 • Des dels rebuts directament es permet fer pagaments en rebuts dins de remesa si hi ha una devolució de la mateixa remesa.
 • Replicar articles de venda i de compra.
 • Id d'article permet fórmules numèriques de longitud fixa i admet els operadors '.' i '+'.
 • Millores en el sincronitzador de smartphones.

Modificacions versió 7.76

 • Millora a les edicions globals producció.
 • Prefix de subcompte de clients i proveïdors per sèrie.
 • Segon descompte per línia a vendes i compres.
 • Revisió dels seguiments de manteniments o quotes fixes per client/proveïdor.

Modificacions versió 7.74

 • Les compres creen també el mateix lot als articles de l'escandall de compra que el seu pare.
 • Els lots visibles de l'escandall es creen per l'ordre del mateix escandall.
 • Nous estats de control de les remeses: enviada i cobrada.
 • Consultes personalitzades verticals.

Modificacions versió 7.72

 • Cobrament acumulat de rebuts a clients.
 • No es permet canviar la sèrie si la factura de compra està comptabilitzada.
 • L'autorització SEPA de clients es permet marcar automàticament al crear el client, configurable.
 • Prorateig de la venda del manteniment, calculat fins a data inicial.
 • Dies fixes de pagament a empresa per defecte a clients o proveïdors.
 • Es permet múltiples links a les consultes, de tipus acció o subconsulta.
 • Reordenar i buscar dins dels escandalls.
 • Tarifes incrementals.

Modificacions versió 7.70

 • Revisió del zoom de les imatges.
 • Tarifes de marges de venda.
 • Tarifes per defecte per sèrie.
 • Salt a document d'històric a les vendes i les compres.
 • IBAN als contactes dels clients aplicable a les vendes i les compres.
 • Millora de rendiment a les cerques de registres.

Modificacions versió 7.67

 • Revisió de la renumeració en els assentaments predefinits.
 • Revisió de la renumeració d'IVA dels documents vinculats.
 • Integració del llistat caixa de facturació.
 • Dies de retràs a fer efectiu en compte a la forma de pagament.
 • Forma pagament a tots els cobraments i pagaments.
 • Subfamília de transport per evitar la seva ponderació de preu de cost a les compres.
 • Importar línies d'una venda des d'arxiu de format CSV.

Modificacions versió 7.67

 • Tancaments de caixa de facturació.
 • Assentaments amb document vinculat. En el cas de ser factura classifica automàticament segons tipus d'IVA i registre d'IVA.

Modificacions versió 7.64

 • Revisió dels grups de manteniments de compra.
 • Revisió codis de barres sèrie.

Modificacions versió 7.62

 • Revisió de la edició de campanyes amb teclat.
 • Revisió de l'acumulat de stock.
 • Revisió del càlcul del tipus SEPA a les remeses.
 • Revisió dels mailings.
 • Grups de traspàs o facturació de vendes i de compres.

Modificacions versió 7.61

 • Nous filtres a les consultes de moviments de stock d'articles.
 • Revisió de la detecció d'empresa o autònom de l'emissor de la factura electrònica per NIF.
 • Es permet evitar el teclat tàctil des de configuracions locals.
 • Millora dels colors de les gràfiques.
 • Permet l'ús de variacions a producció, consum de producció, i compres, a més de vendes.
 • Filtre configurable a necessitats de compra.
 • Opció de mostrar id o referència d'article als documents configurable des de configuració d'empresa.
 • Revisió de les traduccions del nom de llistat del mailing amb varis llistats adjunts.
 • Parámetres múltiples dels llistats permeten seleccionar todo o res.
 • Revisió de la devolució de pagaments des de remeses.
 • Revisió d'acumular articles a vendes i compres.

Modificacions versió 7.59

 • Traduccions del detall de document acumulat.
 • Revisió de la selecció d'embalatges.
 • Revisió de l'estat de les campanyes.
 • Revisió de la vista de comentari als historials de tasques.
 • Revisió del canvi de sèrie amb pagaments a compte vinculats.
 • Revisió de les consultes vinculades a formulari.
 • Nou format de les formes de pagament/cobrament en el tàctil.
 • Bloqueig de període de factures de compra separat del bloqueig a les factures de venda.
 • Es permet un exercici comptable diferent de l'exercici natural.

Modificacions versió 7.57

 • Es permet acumular rebuts per client a les remeses XML SEPA.
 • Revisió de les consultes vinculades.
 • Incorporació del client vinculat al comissionista.
 • Camps d'idioma, nom comercial i empresa a comissionistes i magatzems.
 • Permet la modificació dels colors corporatius dels llistats.
 • Afegit el filtre entre dates en el major de subcompte i el major analític.
 • Revisió dels avisos d'inici i amb periodicitat.

Modificacions versió 7.54

 • Revisió de l'actualització i refresc de les dades del Dashboard.
 • Es posiciona a l'últim registre per defecte en els majors ascendents de comptabilitat.
 • Permet mostrar o no mostrar els finalitzats a clients de la campanya.
 • Vinculació de consultes a formularis manteniments o fitxes.
 • Millores al buscar accions a l'editor de menú simple.
 • Revisió de la comptabilització dels tiquets acumulats per dia.
 • Devolucions i eliminació de pagaments de rebuts des de la remesa.

Modificacions versió 7.52

 • Revisió dels camps dels operaris.
 • Revisió de nous camps de les tasques enviades i eliminades.
 • Revisió de la còpia de la periodicitat de l'agenda.
 • Revisió dels gràfics de benefici brut i pèrdues i guanys.
 • Caducitat en el producte produït automàtica segons la caducitat mínima dels lots consumits.