Modificacions versió 7.72

 • Cobrament acumulat de rebuts a clients.
 • No es permet canviar la sèrie si la factura de compra està comptabilitzada.
 • L'autorització SEPA de clients es permet marcar automàticament al crear el client, configurable.
 • Prorateig de la venda del manteniment, calculat fins a data inicial.
 • Dies fixes de pagament a empresa per defecte a clients o proveïdors.
 • Es permet múltiples links a les consultes, de tipus acció o subconsulta.
 • Reordenar i buscar dins dels escandalls.
 • Tarifes incrementals.

Modificacions versió 7.70

 • Revisió del zoom de les imatges.
 • Tarifes de marges de venda.
 • Tarifes per defecte per sèrie.
 • Salt a document d'històric a les vendes i les compres.
 • IBAN als contactes dels clients aplicable a les vendes i les compres.
 • Millora de rendiment a les cerques de registres.

Modificacions versió 7.67

 • Revisió de la renumeració en els assentaments predefinits.
 • Revisió de la renumeració d'IVA dels documents vinculats.
 • Integració del llistat caixa de facturació.
 • Dies de retràs a fer efectiu en compte a la forma de pagament.
 • Forma pagament a tots els cobraments i pagaments.
 • Subfamília de transport per evitar la seva ponderació de preu de cost a les compres.
 • Importar línies d'una venda des d'arxiu de format CSV.

Modificacions versió 7.67

 • Tancaments de caixa de facturació.
 • Assentaments amb document vinculat. En el cas de ser factura classifica automàticament segons tipus d'IVA i registre d'IVA.

Modificacions versió 7.64

 • Revisió dels grups de manteniments de compra.
 • Revisió codis de barres sèrie.

Modificacions versió 7.62

 • Revisió de la edició de campanyes amb teclat.
 • Revisió de l'acumulat de stock.
 • Revisió del càlcul del tipus SEPA a les remeses.
 • Revisió dels mailings.
 • Grups de traspàs o facturació de vendes i de compres.

Modificacions versió 7.61

 • Nous filtres a les consultes de moviments de stock d'articles.
 • Revisió de la detecció d'empresa o autònom de l'emissor de la factura electrònica per NIF.
 • Es permet evitar el teclat tàctil des de configuracions locals.
 • Millora dels colors de les gràfiques.
 • Permet l'ús de variacions a producció, consum de producció, i compres, a més de vendes.
 • Filtre configurable a necessitats de compra.
 • Opció de mostrar id o referència d'article als documents configurable des de configuració d'empresa.
 • Revisió de les traduccions del nom de llistat del mailing amb varis llistats adjunts.
 • Parámetres múltiples dels llistats permeten seleccionar todo o res.
 • Revisió de la devolució de pagaments des de remeses.
 • Revisió d'acumular articles a vendes i compres.

Modificacions versió 7.59

 • Traduccions del detall de document acumulat.
 • Revisió de la selecció d'embalatges.
 • Revisió de l'estat de les campanyes.
 • Revisió de la vista de comentari als historials de tasques.
 • Revisió del canvi de sèrie amb pagaments a compte vinculats.
 • Revisió de les consultes vinculades a formulari.
 • Nou format de les formes de pagament/cobrament en el tàctil.
 • Bloqueig de període de factures de compra separat del bloqueig a les factures de venda.
 • Es permet un exercici comptable diferent de l'exercici natural.

Modificacions versió 7.57

 • Es permet acumular rebuts per client a les remeses XML SEPA.
 • Revisió de les consultes vinculades.
 • Incorporació del client vinculat al comissionista.
 • Camps d'idioma, nom comercial i empresa a comissionistes i magatzems.
 • Permet la modificació dels colors corporatius dels llistats.
 • Afegit el filtre entre dates en el major de subcompte i el major analític.
 • Revisió dels avisos d'inici i amb periodicitat.

Modificacions versió 7.54

 • Revisió de l'actualització i refresc de les dades del Dashboard.
 • Es posiciona a l'últim registre per defecte en els majors ascendents de comptabilitat.
 • Permet mostrar o no mostrar els finalitzats a clients de la campanya.
 • Vinculació de consultes a formularis manteniments o fitxes.
 • Millores al buscar accions a l'editor de menú simple.
 • Revisió de la comptabilització dels tiquets acumulats per dia.
 • Devolucions i eliminació de pagaments de rebuts des de la remesa.

Modificacions versió 7.52

 • Revisió dels camps dels operaris.
 • Revisió de nous camps de les tasques enviades i eliminades.
 • Revisió de la còpia de la periodicitat de l'agenda.
 • Revisió dels gràfics de benefici brut i pèrdues i guanys.
 • Caducitat en el producte produït automàtica segons la caducitat mínima dels lots consumits.

Modificacions versió 7.50

 • Es permet l'eliminació amb sel.lecció de cobraments d'una remesa.
 • Nou any i esborrat d'any vinculat es permet realitzar amb MGest client.
 • Revisió de l'assignació de secció per sèrie.
 • S'evita realitzar cobraments de rebuts assignats a una remesa fora de la mateixa remesa.
 • Revisió dels salts d'alguns formularis mantenint l'orígen de la cerca.

Modificacions versió 7.48

 • Nou skin i aparença opcional d'MGest només habilitada per instal·lacions locals.
 • Es permeten factures rectificatives electròniques.
 • La factura electrònica permet referències a documents de comanda de client.
 • Revisió de criteris d'assignació de país a la factura electrònica.
 • Separació de l'embalatge per defecte de compres i de vendes.
 • Revisió de la cerca de llistats.

Modificacions versió 7.46

 • Actualitat al dashboard d'usuari: Panell de seguiment notícies econòmiques personalitzable.
 • Revisió de lots.
 • Revisió factura electrònica.
 • Necessitats de compra i de producció provinents de consums de producció.
 • Traçabilitat de la comanda de venda d'on provenen les línies d'ordres de producció i de les compres generades a necessitats.

Modificacions versió 7.45

 • Permet esborrat de emails enviats.
 • Afegides noves consultes personalitzades i gràfiques aplicables al dashboard de cada usuari.
 • Caducitat de passwords a configuració d'empresa.
 • Permís per client de l'acumulació de pressupostos, comandes, albarans, factures o tiquets.

Modificacions versió 7.43

 • Revisió de la facturació d'avançaments.
 • Llista de descripcions proposta de les variacions.
 • Llista de descripcions proposta de les ubicacions fixes de magatzem.
 • Revisió de les certificacions de factura.
 • Els traspassos d'històrics de tiquets permeten mantenir la numeració de tiquet.
 • Vista de la descripció del canal als filtres dels majors de comptabilitat.
 • Revisió del funcionament de les tasques amb estats següents configurats.
 • Tasques periòdiques que canvien automàticament d'estat.
 • Revisió de la creació dels béns d'amortització.
 • Marcatge/desmarcatge del comptabilitzat massiu de factures de venda i de compra.
 • Selector múltiple d'informes.