Modificacions versió 8.59

 • Revisió al afegir un segon filtre a les fitxes.
 • Revisió dels majors quan començament d'exercici no és gener.
 • Detecció automàtica formats ANSI o UTF a les importacions de dades.
 • Revisió del menú simple i del mode tàctil.
 • Exportacions TSV amb camps traduïts.
 • Revisió de l'aplicació de fórmules dels articles.
 • Revisió de la facturació d'avançament amb número de factura.
 • Revisió previsions tresoreria.
 • Revisió dels caràcters especials del reconeixement OCR de factures.
 • Revisió de la obertura de calaix portamonedes.

Modificacions versió 8.57

 • Abonament amb selector de línies del mateix client.
 • Revisar l'enllaç visa.
 • Lectura de codi de barres via sèrie.
 • Revisió de la comptabilització de caixes.
 • Revisió de les imatges dels documents relacionats.
 • Revisió de l'assignació de projectes generals.
 • Revisar el programa amb resolucions augmentades.
 • Llistats generats d'Excel sempre a una sola fulla.

Modificacions versió 8.55

 • Revisió de lots error amb traspassos entre vendes.
 • Revisió de numeració de línia en els desglòs de lot.
 • Actualització d'interfície i entorn de MGest.
 • Optimització de les imatges en base de dades i de l'ús de memòria.
 • Actualització de les cadenes dels scripts d'Ansi a UTF8. (COMPTE: ES NECESSARI RECOMPILAR LES PERSONALITZACIONS)

Modificacions versió 8.51

 • Revisió del canvi d'article amb descompte2 a vendes i compres.
 • Revisió de les remeses de pagaments.
 • Guardar la configuració per defecte a remeses, remeses de compra, i remeses de comptabilitat.
 • Revisar que els adjunts no modifiquin la carpeta per defecte general.
 • Separació del mail amb destinatari ocult amb ,, o ;;
 • La versió LITE permet ser actualitzada.
 • Revisió de la cancel·lació de documents relacionats.
 • Actualització dels models oficials 111,115,182,303,347,390.
 • Afegit el model oficial 349.

Modificacions versió 8.48

 • Permetre canviar càlcul IVA per base a la factura simplificada.

Modificacions versió 8.46

 • Revisions llibre IVA.
 • Permet forçar una unitat d'embalatge a les compres des del mateix article.
 • Revisió del traspàs parcial de tot el client amb línies sense unitats.
 • Revisió del gràfic CRM de client.
 • Crear rebuts desvinculats obliga una serie vàlida.
 • Revisió dels venciments amb divises.
 • Ordre de treball per defecte a les capçaleres de compres.
 • Es mantenen els filtres actius al sortir de les finestres i tornar a entrar sense tancar-les.
 • Permet establir camps vinculats (Lookup) també a la base de dades general.

Modificacions versió 8.46

 • Revisió del reconeixement de factures d'importació en el llibre d'IVA.
 • Permet forçar una unitat d'embalatge a les compres des del mateix article.
 • Revisió de la creació de rebuts desvinculats de factura.
 • Revisió del traspàs parcial de tot el client que no traspassava les línies marcades sense unitats a traspassar.

Modificacions versió 8.45

 • Revisió del mailing que accepta firmes amb format Unicode.
 • Revisió del fons de l'aplicació i del menú simple.
 • Revisió del canvi de dia a un altre mes a l'agenda.
 • Revisió de l'execució del processador de PDF, es permet canvi d'assentament predefinit per defecte del proveïdor.
 • Revisió del dashboard que no mostrava els noms d'algunes consultes.
 • Línies d'assentament predefinit permeten la opció de no ser deduïbles d'IVA.
 • Separació de les remeses de venda de les remeses comptabilitat.
 • Revisió dels balanços amb 2 nivells d'acumulat.
 • Balanços permeten no detallar la compte de resultats.
 • Es permet crear rebuts de venda i de compra desvinculats.
 • Comprovador de comptabilitat més ràpid.

Modificacions versió 8.43

 • Revisió del llibre d'IVA amb IVA 0 Intracomunitari.
 • Revisió de la copia de comissions entre comissionistes.
 • Configuració opcional del posicionament de les finestres en dues columnes.
 • No permet duplicar assentaments en períodes bloquejats.
 • Revisions de confirmació de sobreescriptura d'arxius ja existents.
 • Revisió del llistat de registre d'ingressos i despeses.
 • Revisió del sistema d'avisos emergents.

Modificacions versió 8.42

 • Reconeixement automàtic de factures de proveïdor amb OCR+IA.
 • Balanç de situació a la obertura.
 • Agrupació de pagaments/cobraments.
 • Filtre per defecte a la vista de major.
 • Noves consultes personalitzades.
 • Revisió del filtre directe, que ara permet escollir si es vol mantenir un filtre anterior.

Modificacions versió 8.41

 • Revisió dels traspassos parcials amb taxes per pes.
 • Al canviar mitjà d'una ocupació de l'agenda també modifica l'usuari si el mitjà destí té un usuari diferent per defecte.
 • Permet invertir els colors d'agenda: color de l'estat amb el de l'usuari.
 • Revisió de les desassignacions a les remeses.
 • Revisió dels traspassos de vendes i compres amb detall de l'anterior document.
 • Si no hi ha comissionista seleccionat al mòdul smartphone s'assigna el del mòdul de vendes.
 • Afegit el camp model als articles.
 • Permet color de text i de fons condicional a les consultes personalitzades.
 • Revisió del modificar assentament amb venciments o analítica assignada.
 • Afegit model oficial 111 i revisió del 115.

Modificacions versió 8.39

 • Separació del subjecte passiu al model 347.
 • Revisió de la Facturae.
 • Revisió de la renumeració d'assentaments.
 • Es permeten cobraments a compte de devolucions (negatius).
 • Revisió de les modificacions de dpi.
 • Importació de moviments bancaris amb comptabilització d'assentaments acumulats per data.
 • Filtres avançats (SQL).
 • El llistador permet guardar en una carpeta diferents documents PDF.
 • Es permet predefinir un filtre per defecte de les fitxes.
 • Cobraments/pagaments múltiples amb selecció de rebuts.
 • Cobraments/pagaments múltiples acumulats en diferents rebuts d'un mateix client/proveïdor al processador bancari.
 • Revisió de la visualització de la carpeta de document relacionat.

Modificacions versió 8.38

 • Els avisos es mostren acumulats però el registre s'emmagatzema per separat.
 • Revisió del selector amb consultes reordenables.
 • Registre dels canvis de sèrie a vendes i compres.
 • L'històric manté el pendent de vendes i compres.
 • Visualització de rebuts de venda i compra limitada pels exercicis de visualització.
 • Revisió de l'obertura de calaix anterior a cobrament.
 • Comissions de devolució del rebuts bancaris a les formes de pagament.
 • Remeses de pagaments.

Modificacions versió 8.35

 • Control de marges a les compres.
 • Revisió dels colors en els controls de tresoreria.
 • Revisió del format dels paràmetres de les consultes.
 • Tiquets rectificatius permeten dues formes de pagament.
 • Consultes i dashboard permeten guardar a Excel.
 • Permet seleccionar la impressió de còpies de documents en drivers no compatibles, a les configuracions locals.
 • Filtre de registres de fitxes opcional, a les configuracions locals.
 • Saldo acumulat deure i haver a la vista de major.
 • Canvis de registres màxims a les versions MGest LITE i autònoms.
 • Revisió dels avisos emergents.

Modificacions versió 8.32

 • Permet la impressió directa en el PDA.
 • Revisió dels escandalls de compres.
 • Revisió de les cerques amb nombres negatius.
 • Revisió al mostrar/ocultar pestanyes, no permet ocultar totes les pestanyes.

Modificacions versió 8.31

 • Permet la impressió directa des del mòdul smartphone.
 • Revisió dels escandalls de visibilitat de les compres.
 • Revisió processament per lot automàtic de venda.
 • Document de client/proveïdor al mailing de vendes/compres amb un nou paràmetre %O.
 • Permet realitzar cerques sobre camps agrupats de cerca configurables a eines de programació.
 • Selecció de contacte per defecte a la fitxa de client.