Modificacions versió 8.35

 • Control de marges a les compres.
 • Revisió dels colors en els controls de tresoreria.
 • Revisió del format dels paràmetres de les consultes.
 • Tiquets rectificatius permeten dues formes de pagament.
 • Consultes i dashboard permeten guardar a Excel.
 • Permet seleccionar la impressió de còpies de documents en drivers no compatibles, a les configuracions locals.
 • Filtre de registres de fitxes opcional, a les configuracions locals.
 • Saldo acumulat deure i haver a la vista de major.
 • Canvis de registres màxims a les versions MGest LITE i autònoms.
 • Revisió dels avisos emergents.

Modificacions versió 8.32

 • Permet la impressió directa en el PDA.
 • Revisió dels escandalls de compres.
 • Revisió de les cerques amb nombres negatius.
 • Revisió al mostrar/ocultar pestanyes, no permet ocultar totes les pestanyes.

Modificacions versió 8.31

 • Permet la impressió directa des del mòdul smartphone.
 • Revisió dels escandalls de visibilitat de les compres.
 • Revisió processament per lot automàtic de venda.
 • Document de client/proveïdor al mailing de vendes/compres amb un nou paràmetre %O.
 • Permet realitzar cerques sobre camps agrupats de cerca configurables a eines de programació.
 • Selecció de contacte per defecte a la fitxa de client.

Modificacions versió 8.29

 • Revisió de la detecció de factures rectificatives en els assentaments.
 • Revisió de la visualització dels majors de subcompte.
 • Subcomptes específics dels arrodoniments.
 • Revisió del repartiment automàtic per lots, que manté la resta de camps a la línia del nou lot.
 • Revisió dels traspassos parcials amb embalatges.
 • Permet activar l'actualització dels descomptes de compra al descompte de compra de l'article.
 • Ampliació de email de facturació a 100 caràcters.

Modificacions versió 8.27

 • La finestra de cobrament/pagament de factura inclou la data de cobrament/pagament.
 • Revisió de la comptabilització d'arrodoniments de factures amb desquadrament d'IVA.
 • Diferents formats de guardat CSV.
 • Revisió del magatzem per defecte a les capçaleres de les vendes.
 • Les formes pagament permeten mesos naturals de venciment.
 • Es traspassa el descompte a més de la base de compra de l'article de compra al entrar compres.
 • Id de proveïdor a les línies de compra.
 • Revisió dels decimals del camp descompte de línia de la factura electrònica.
 • Descripcions predefinides d'agenda amb article de facturació.
 • Revisió del càlcul de periodicitat respecte la data d'alta.

Modificacions versió 8.25

 • Revisió botons de la barra superior en format tàctil.
 • Comptabilització dels arrodoniments de les factures desquadrades per arrodoniment.
 • Revisió de la secció actualitat del Dashboard.
 • Les devolucions de venda/compra queden identificades com a 'Dev.' enlloc de 'Pag.'/'Cobr' a les línies d'assentament.
 • Revisió del format dels avisos de les consultes.
 • Permisos de visualització de seccions a configuració d'empresa.

Modificacions versió 8.23

 • Control de la data d'entrega de la comanda compra des de necessitats de compra.
 • Revisió dels tiquets en format tàctil.
 • Permet cancel·lar l'execució d'assentaments predefinits.
 • Ampliació dels dígits de l'IBAN en els subcomptes.
 • Activació dels avisos emergents amb MGest Online.
 • Iva auto-repercutit a les compres d'importació de serveis.
 • Permet comptes 4009 com a base de factura.
 • Revisió del guardar a arxiu CSV en consultes vinculades.
 • Saldar comptes/subcomptes comptables des d'un assentament.

Modificacions versió 8.22

 • Plantilles d'inventari: permet mostrar/ocultar columnes i eliminar línia.
 • Revisió de la realització de vàries importacions de moviments bancaris consecutives.
 • Revisió dels permisos de selecció d'empresa.
 • Permet configuracions locals diferents per empresa.
 • Guarda la posició del client de la campanya al canviar de finestra.
 • Revisió dels balanços amb la comptabilitat tancada.
 • Descripció d'assentament en els predefinits separada de la descripció del predefinit.

Modificacions versió 8.20

 • Mostrar/ocultar pestanyes i camps a necessitats de compra i de producció.
 • Mostra la data del 347 i mostrar/ocultar camps als majors de subcompte.
 • Reconeixement de l'assentament de regularització per separat del tancament com a millora en els balanços.
 • Permet la desactivació de canals comptables.

Modificacions versió 8.18

 • Revisió de la ordenació de la vista de major.
 • Clients/proveïdors amb titular de compte bancari.
 • Permet realitzar tancaments de caixa en diferit. Paràmetre opcional a les configuracions locals.
 • Millora en els traspassos parcials: Permet traspassar línies sense unitats.
 • Idiomes per temporada.
 • Revisió del canvi de sèrie, que re-anomena els moviments de stock afectats.

Modificacions versió 8.17

 • Model SII: Estat de warning no torna a enviar si no es força el re-enviament.
 • Permet la importació d'assentaments a continuació dels assentaments existents.
 • Guardar a CSV més ràpid amb sistemes remots.
 • Revisió de la selecció en els traspassos múltiples per selecció.
 • Revisió dels traspassos a comptabilitat de factures sense mostrar el client/proveïdor a la descripció dels subcomptes de client i proveïdor.
 • Guardat dels emails enviats amb la missatgeria.
 • Format i visibilitat als camps de les consultes.
 • Idioma a les subcomptes.
 • Consultes vinculades i dashboard amb salt a consulta mantenint paràmetres i guardat a CSV.
 • Processador de PDF en els assentaments que permet comptabilitzar amb predefinits ràpidament.
 • Missatgeria multi-idioma.

Modificacions versió 8.15

 • Revisió de la comprovació de la factura i el llibre d'IVA de les importacions.
 • Evita l'esborrat del subcompte de les sèries i les formes de pagament.
 • Revisió del resum de compres i vendes a la fitxa d'articles.
 • Buscador de projectes.
 • Revisió de la descomptabilització de pagaments puntejats.
 • Revisió de la velocitat d'assignació a les remeses.
 • Selecció d'unitats amb stock als traspassos parcials de comandes de venda.
 • Revisió del missatge de fora stock i mostrar stock de la línia.
 • Revisió de la desconnexió de la base de dades, permet reinici de l'aplicació.
 • Permet la importació d'assentaments a continuació de la numeració d'assentament.
 • Permet guardar en diferents formats d'Excel sempre en una sola fulla.
 • Guardar emails enviats amb la missatgeria.
 • Generació automàtica del codi de barres de palet a compres.
 • Revisió del cobrament en els tiquets històrics.

Modificacions versió 8.14

 • Permet el càlcul d'embalatges sencers.
 • Revisió de la opció d'inserir en el menú contextual de les graelles de línies.
 • Revisió del model 390.
 • Revisió del comentari a les tasques eliminades.
 • Revisió del refresc dels comptadors de canals vinculats amb el canvi d'exercici. Incrementa la velocitat d'entrada a la empresa.
 • Revisió de la creació de la primera empresa.
 • Revisió de la càrrega d'informes i models a l'actualització.

Modificacions versió 8.11

 • Revisió dels models 182 i 303.
 • Revisió de les agrupacions per talles.
 • El processador bancari permet repartir en imports al processar per assentaments.

Modificacions versió 8.10

 • Revisió de la detecció de factura amb pagament 0.
 • Revisió de l'aplicació automàtica d'actualitzacions personalitzades.
 • Revisió del número d'ordre en els menús personalitzats.
 • Recàlcul de les comissions general, a part dels escalats.
 • Revisió del buscador de les fitxes amb activació/desactivació de diferents formularis.
 • Revisió de les remeses.
 • Codi de palet a vendes i compres.
 • Revisió de l'intercanvi de formularis i traspassos.

Modificacions versió 8.09

 • Processador bancari amb analítica opcionalment al processar per assentaments.
 • Els textos de les descripcions dels traspassos a comptabilitat són configurables.
 • Avís si existeix algun pagament a compte vinculat abans d'esborrar la venda.
 • No es permeten assentaments factura amb base zero.
 • L'agenda al moure visualment ocupacions ja guardades manté l'interval de temps guardat en la ocupació.
 • Aplicació de pagaments a compte manual, opcionalment a la fitxa de factura.
 • Revisió del tancament de transacció al guardar i esborrar.
 • Revisió dels pagaments a compte.
 • Processador bancari no permet cobrar/pagar un rebut/venciment que pertany a una remesa.
 • Revisió de la pèrdua de focus a mitja edició que no permet guardar el registre.