Modificacions versió 7.20

 • Revisió d'etiquetatge per unitats.
 • Revisió del funcionament de les graelles i vistes globals.
 • Revisió del traspàs de comentaris de vendes i compres amb suport d'idiomes.
 • Bloqueig del canal de comptabilitat de la línia dels assentaments des de configuracions d'empresa.
 • Projectes amb contacte per defecte i client vinculat.
 • Traduccions amb comentaris per defecte de vendes i de compres en la creació des de client i proveïdors.
 • Posa estat a la prioritat més baixa al crear una nova ocupació d'agenda.
 • Formes d'entrega.
 • Ofertes temporals per descomptes.

Modificacions versió 7.18

 • Revisió de l'ordre invers en els majors comptables.
 • Comissionistes potencials.
 • Revisió del tancament de formularis durant el canvi d'empresa.
 • Zona, Sector i activitat en els comissionistes.
 • Revisió dels permisos dels usuaris.
 • Les accions de la campanya si saltem alguna acció demana per finalitzar anteriors accions.
 • Permetre no aplicar data a les accions de les campanyes.
 • Permet la preVisualització d'adjunts i llistats en el mailing.
 • Ofertes temporals amb descompte.
 • Revisió de la factura electrònica.
 • Revisió del comportament de les finestres i la barra per a pantalles amb resolucions petites.
 • Revisió de l'últim preu de compra mostrat a les compres.
 • Revisió dels links a comissionista.
 • Permet la creació de lots de compra des d'inventari.
 • Revisió del comportament dels formularis a baixa resolució.

Modificacions versió 7.16

 • Millora a l'entrada dels paràmetres amb selector i a l'entrada de subcomptes dels llistats.
 • Indicador de lot buit si l'article té control de lots activat.
 • Enviament de mails individuals.
 • Preparació de fitxers a la vista prèvia dels llistats per adjuntar-los després al mailing.
 • Revisió de la generació d'arxius de remesa des de comptabilitat.

Modificacions versió 7.14

 • Revisió de talles i colors a les necessitats de compra i de producció.
 • Revisió de l'actualització de preus de compra amb tarifes amb divises.
 • Tarifes de preus amb divises mostren la divisa.
 • Revisió de vendes tàctils si ho existeixen subfamílies.
 • Ordre invers dels majors de comptabilitat.
 • Codis de barres automàtics a la introducció d'articles des de fitxer.
 • Revisió de l'intercanvi de formularis entre assentaments i venciments.
 • Canvi de canal de la línia d'assentament amb selector.
 • Millora de visualització dels llistats.
 • Millora en el cercador de paràmetres dels llistats.
 • Revisió del tàctil en baixa resolució.

Modificacions versió 7.13

 • Incorporats nous sistemes de llicències.
 • Permet pagaments parcials amb caixa i visa automàtiques segons el pàrametre de configuracions locals.
 • Millora en l'intercanvi de finestres.
 • Permisos d'utilització de caixa automàtica i TPVPC per usuari.
 • Secció de configuracions locals de comissionistes.

Modificacions versió 7.12

 • Revisió de seguretat de contrassenyes.
 • Revisió de la lectura de codis de barres amb embalatges i selecció de talles i acumulació d'articles.
 • Revisió de les remeses SEPA.
 • Revisió del forçar magatzem en vendes i del consum de producció amb la selecció de lots automàtica.

Modificacions versió 7.11

 • Revisió dels balanços comptables.
 • Els comptadors de nombre d'assentament i numeració d'IVA s'actualitzen automàticament al canviar d'empresa o exercici.
 • Revisió de l'entrada d'assentaments en diferents exercicis.
 • Millora amb la modificació de dates.

Modificacions versió 7.10

 • Revisió de l'aplicació automàtica dels pagaments a compte.
 • Categories dels clients.
 • Campanyes de clients.
 • Revisió del magatzem per defecte del mòdul smartphone.
 • Revisió de l'enviament d'ordres de treball al mòdul smartphone.

Modificacions versió 7.09

 • Les necessitats de compra i producció apareixen encara que l'article no tingui moviments d'estoc.
 • Revisió del càlcul de costos dels escandalls.

Modificacions versió 7.08

 • Els traspassos parcials de vendes amb pagaments a compte poden ser restringits des de configuracions d'empresa.
 • Actualització del preu de compra i de cost en cadena des d'escandalls.
 • Comportaments per defecte de forçar la presentació del 347 a configuracions d'empresa.
 • Revisió de l'enviament de mails consecutius.
 • Revisió de l'aplicació de pagaments a compte comptabilitzats a les factures.
 • Tancament de comptabilitat amb canals vinculats es permet acumular al primer canal.
 • Revisió de l'acumulació de vendes i compres.
 • Afegides les mides a nivell identificatiu als consums de producció.
 • Afegits els embalatges a inventaris, traspassos de magatzem i ordres de producció.

Modificacions versió 7.06

 • Als Assentaments de tipus no factura es permet forçar la seva presentació al model 347.
 • Revisió del canvi d'usuari ràpid.
 • Bloqueig del canvi de formulari durant els traspassos de vendes i compres.
 • Revisió de la comptabilització de l'IRPF.
 • Permet presentar remeses amb IBAN però sense SWIFT o BIC informat.
 • Revisió dels traspassos de vendes i compres d'articles sense control de lots i amb opció d'assignació de lots automàtics activada.

Modificacions versió 7.04

 • Major analític per subcompte.
 • Assignació de l'últim preu de compra també a la tarifa utilitzada de l'article de compra.
 • Les compres permeten assignar ordres de treball encara que no estiguin acceptades.
 • La importació a comptabilitat té en compte l'IVA per defecte del subcompte escollit.
 • Secció i subsecció per defecte a vendes i compres.
 • Revisió del bloqueig de pagaments a compte comptabilitzats sobre vendes.
 • Botó del llistat de comprovació de traspàs de manteniments.
 • Tipus de manteniment per defecte de vendes i compres a configuració d'empresa.

Modificacions versió 7.03

 • Afegit IBAN a les formes de pagament.
 • Afegits els camps visible, editable i obligatori del mòdul smartphone.
 • Operaris desactivables.
 • Fórmula d'unitats als escandalls.
 • Afegides les mides als articles produïts de les ordres de producció.
 • Obtenir preu d'article produït de venda amb escandall de producció a les vendes.
 • Des d'assentament de pagament i de factura permet assignar el venciment relacionat.
 • Revisió de l'actualització de preus des d'arxiu, entrada d'imatges.
 • Revisió de l'ús dels assentaments predefinits amb imports negatius.
 • Revisió de l'entrada per talles acumulades en els inventaris.
 • Revisió de l'entrada per codi de barres.
 • Traspassos només poden ser simples si contenen pagaments a compte.
 • Arrossegar llistat a favorits el marca com a favorit directament.
 • Revisió de la importació d'assentaments des de fitxer.

Modificacions versió 7.01

 • Revisió en la detecció d'assentaments amb IVA autorepercutit.
 • Revisió en l'assignació de registre d'IVA en els traspassos de tiquets per caixa diària i inversions del subjecte passiu.
 • Revisió dels acumulats del llistat del resum d'IVA de facturació.
 • Incorporada la referència de document del client a la factura electrònica (com a codi d'expedient de contractació).
 • Traspàs de vendes i compres amb un sol click.
 • Guarda tots els canvis de comptador al registre d'accessos.
 • Revisió i agilització de la configuració d'empresa.
 • Actualitzar el preu de cost dels articles que contenen escandall l'article de compra.
 • Afegit el control de les presentacions en la generació de models de comptabilitat.

Modificacions versió 7.00

 • Revisió de traspassos a comptabilitat de tiquets amb caixes diàries.
 • Predefinits amb càlcul d'iva automàtic amb vàries bases de factura.
 • Nou permís d'usuari de doble confirmació.
 • Revisió del compte 551 en els balanços de situació.
 • Revisió de la comptabilització d'IVA autorepercutit.

Modificacions versió 6.99

 • Revisió dels traspassos a comptabilitat de tiquets a assentaments per dia.
 • Remeses amb substitució del concepte del rebut amb la descripció de la remesa.
 • Permetre la detecció de servidor de base de dades en un port diferent del 3050.
 • Pressupost amb comptabilitat analítica.
 • Assentaments predefinits amb comptabilitat analítica.
 • Revisió de l'ordre dels favorits en l'inicialització de tiquets tàctil.
 • Etiquetes electròniques per article.