Amb els grups de manteniment o de vendes periòdiques eviti tasques repetitives de facturació i generi automàticament les vendes.

Amb les contrasenyes per usuari, registre d’accessos i permisos d’accés a les diferents seccions, MGest compleix amb els requisits més estrictes de la RGPD.

Els diferents mòduls estan interrelacionats de tal manera, que s’evita la repetició innecessària de dades comptables ja registrats a facturació, o de dades de compres provinents del circuit de vendes entre d’altres. 

La firma digital és senyal d’autenticitat de què el missatge electrònic que s’envia ha estat creat pel remitent, donant-li una validesa completa. Aleshores, l’enviament de factures o altres documents des del mateix MGest permet emetre la firma digital donant seguretat al seu destinatari. 

MGest està entrellaçat de tal manera que tot registre i document està vinculat entre sí. MGest permet la vinculació de documents relacionats i/o carpetes relacionades amb tot el registre, permetent així una millor organització documental.

Tota dada pot ser rellevant i fonamental, de tal manera que es poden aprofitar per realitzar qualsevol consulta personalitzada, i a la vegada vincular-les a la missatgeria i als avisos.

MGest disposa d’un gran ventall d’opcions per a la configuració i personalització de l’aplicació per fer-lo el màxim d’adaptable a l’activitat de negoci.

MGest és totalment adaptable per a treballar des de qualsevol dispositiu tàctil, ja sigui des d’un punt de venda o per controlar la producció. No només això, sinó que és compatible amb la connexió de diferents perifèrics com ara balances, lectors de codi de barres, impressores de tiquets, caixes moneder i visors.